Profil działalności

Przedmioty szacowania mogą stanowić przykładowo następujące typy nieruchomości:

- lokalowe mieszkalne i użytkowe

- gruntowe niezabudowane i zabudowane mieszkalne i użytkowe

- komercyjne i przemysłowe

- rolne i leśne.


Określamy również wartości:

- budowli trwale z gruntem związanych

- praw związanych z nieruchomościami.


Określamy wartości nieruchomości m.in. dla celów:

- kredytowych

- ustalenia ceny sprzedaży

- ubezpieczenia

- sprawozdań finansowych (szacowanie wartości godziwej nieruchomości)

- ustalenia wartości początkowej środków trwałych do amortyzacji

- ustalenia wysokości wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych (tzw. aportów)

- ustalenia czynszu dzierżawnego

- opłacalności inwestowania w nieruchomości

- dla potrzeb spadkowych, podziałów majątku itp.

- dla potrzeb dla celów związanych z ustaleniem opłat adiacenckich i planistycznych

- dla celów odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

- dla celów rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości

- dla potrzeb określenie szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury (np. budowa drogi, budowa linii wysokiego napięcia, itp.)

- oraz dla innych indywidualnie określonych potrzeb inwestora.

Wykonujemy również wyceny praw związanych z nieruchomościami, np.:

- służebności przesyłu

- służebności gruntowych (w tym drogi koniecznej)

- wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Przedstawione cele wyceny różnych rodzajów mienia dotyczą najczęściej spotykanych przypadków. Nie wyczerpują oczywiście wszystkich sytuacji, w których możliwe i potrzebne jest określanie wartości mienia.

Ponadto realizujemy usługi w zakresie:

- analiz rynków nieruchomości

- analiz opłacalności i efektywności inwestycji

- oceny stanu prawnego nieruchomości

- inwentaryzacji, pomiarów powierzchni budynków.