FORMULARZ INFORMACYJNY-DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

•             Informujemy, że administratorem (ADO) udostępnianych danych osobowych jest firma: 

CONCEPT Arkadiusz Madej, adres korespondencyjny: ul. Rzemieślnicza 1 pok. 204, 30-363 Kraków, NIP: 551 206 03 96, REGON: 851716567, z siedzibą: ul. Brodzka 1 B, 34-130 Kalwaria Zeb., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

•             wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi, a zwłaszcza wszelkie pytania, wnioski i roszczenia należy zgłaszać osobiście pod wskazanym powyżej adresem lub za pośrednictwem przesyłki listownej lub maila: biuro@concept-wycena.pl;

•             udostępnione przez Państwa dane osobowe:

o             przetwarzane są zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO);

o             przetwarzane są w celu:

             przedstawienia oferty umowy – do czasu jej zawarcia lub odmowy jej zawarcia;

             realizacji zawartej umowy – przez czas jej trwania;

             działań marketingu bezpośredniego oferowanych przez ADO usług – z zastrzeżeniem innych obowiązujących regulacji prawnych – przez czas trwania umowy;

             spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, a zwłaszcza związanych z ustawą o rachunkowości – do czasu wynikającego z rzeczonych przepisów;

             ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trakcie lub po ustaniu współpracy Stron – przez okres do upływu czasu przedawnienia rzeczonych roszczeń;

o             są niezbędne celem właściwej realizacji Umowy, ich podanie jest dobrowolne, jednak brak ich udostępnienia skutkuje brakiem możliwości realizacji zawartej z ADO Umowy.

•             odbiorcami udostępnionych danych osobowych będzie wyłącznie ADO oraz podmioty współpracujące z nim w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

•             w zakresie udostępnionych danych osobowych mają Państwo prawo do:

o             żądania od ADO dostępu do nich;

o             sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

o             wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

o             przenoszenia danych;

•             jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (zawartej w Umowie) jest ona dobrowolna i mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

•             w sytuacji naruszenia przez ADO przepisów dotyczących ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa lub wniesiona za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (http://www.giodo.gov.pl/493/)